Hvorfor Vandrefestival:
 

Naturen her byr på fantastisk variasjon over korte avstander. Her er alt fra fjellmassivet Trollheimen til det åpne fjord- og fjellandskapet lenger ut. Vandring er videre noe vi lett kan samles om i vårt felles regionale område. En identitet det er lett å bygge videre på og forsterke. Vi ønsker å samles rundt et felles fyrtårn i reiselivssammenheng på Indre Nordmøre. Vandring er et slikt.
 

Rindal, Surnadal og Halsa befinner seg i et natursterkt område.

Naturen er basis for et bredt spekter av næringslivet i området. Jord, skogbruk og fiske er de tradisjonelle næringsvegene her. Den varierte naturen utgjør i dag en viktig arena for fysisk aktivitet, rekreasjon og hvile, innhøsting og matauk. Flere velger å bosette seg i vårt område på bakgrunn av de flotte friluftsmulighetene her!

Det er en rikholdig kulturhistorie å øse av. Seterhistorie, markaslått, jordbruk, nybrottsarbeid, gammel industrihistorie. Det er spor etter gamle ferdaveger og pilgrimsleder. Bjørnehistorier og gamle segn og fortellinger. Samtidig har vi fått nyere uttrykk. Nye og mer moderne kulturformer gror også fram. Dette må skapes, formidles og tas vare på i samhandling med de røttene og den arven vi står på.

Det er dette vi ønsker å formidle gjennom turer og vandringer i området vårt. Vi vil vise folk utenfra vår gamle og vår nye kulturhistorie. Vi vil fortelle for besøkende, men også til oss selv. Vi vil holde kulturhistorien vår levende ved å formidle og bruke den.

Et annet viktig aspekt i etableringen av Vandrefestivalen er å få folk ut på tur. Unge, gamle, vante og uvante. Vi vil invitere inn i vår natur og kultur, by på oss selv og historiene knyttet til landskap og folk. Det er godt for både kropp og sjel å ferdes i natur.

Grunnpilarene våre er

NATUR, KULTUR OG FOLKEHELSE

Norsk Vandrefestival har til hensikt å være en nasjonal og internasjonal arena for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur.