Norsk Vandrefestival skal med basis i Norsk friluftstradisjon inspirere til bærekraftig bruk av natur. Norsk Vandrefestival skal videre være en nasjonal møteplass for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur. Våre grunnpillarer er fundamentert i NATUR, KULTUR og FOLKEHELSE.

Vi vil sette fokus på dette gjennom et fyrtårnsarrangement som Norsk Vandrefestival. Videre er det en hensikt å profesjonalisere områdets natur og kulturkvaliteter, heve vandreinfrastrukturen, stimuliere til ytterligere natur- og kulturbasert næringsutvikling i området.

Hva vi ønsker:

  • Bidra til å skape turgleder!
  • Synliggjøre områdets natur- og kulturkvaliteter.
  • Skape økt reiselivsaktivitet.
  • Regional verdiskaping: Stimulere til utvikling av aktivitets- og opplevelsespakker med basis i vår natur og kultur.
  • Bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.
  • Bidra til vertskap som er stolt av sin friluftsidentitet.
  • Et viktig folkehelseforetak. Få folk ut på tur.
  • Bidra til økt bolyst - og tilflytting!

Vi vektlegger solid fokus på bærekraft i form av miljø, økologi og helse gjennom all vår aktivitet.
Festivalen ønsker å bidra til å setter dagsorden der det løftes fram aktivitet og forskning innen tema som kobler helse, friluftsliv, menneske, natur og kultur sammen. Vi søker også å være en nasjonal arena for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur.