Sak 1/ 2019: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/ 2019: Valg av møteleder og sekretær
Sak 3/ 2019: Valg av to til å skrive under på møteprotokollen
Sak 4/ 2019: Årsmelding 2018 ved Mattis Mikkelsen
Sak 5/ 2019: Regnskap 2018 ved revisor
Sak 6/ 2019: Handlingsplan 2019 ved Ragnhild Godal Tunheim
Sak 7/ 2019: Budsjett 2018
Sak 8/ 2019: Innkomne saker:
a) Organisasjonsutvikling: Vedtektsendring, eller medlemsverving? Ny organisasjonsform?
b) Daglig ledelse av festivalen (Friluftsrådet eller iTrollheimen), utkast til avtaler deles ut i møtet.
Sak 9/ 2019: Valg ved valgkomiteen:
a) leder
b) styremedlemmer
c) revisor
d) valgkomité, 4 medlemmer.

Her finner du mer informasjon om årsmøtet