Årsmøte 2021

25.02.2021

Referat årsmøte Norsk Vandrefestival - 2021

Tid: Tirsdag 09.02.2021 kl. 19:00 - 21:15 -  Sted: Attanova, Rindalshuset

Tilstede: Ole Solvik (Rindal), Tom Godtland (Rindal), Vibeke Langli (Rindal kommune), Sivert Dombu (Rindal kommune), Egil Nedal (Surnadal), Lilly Gunn Nyheim (Surnadal), Harald Bredesen (Surnadal kommune, Margrethe Svinvik (Surnadal kommune), Trine Glåmen (Heim) & Anne Jenny Flenstad (Heim)

Referent: Gøran Bolme

Før årsmøtet ble det innledet med en av «Rindals-filmene» etterfulgt av en intro av Norsk Vandrefestival ved styreleder Tom Godtland.

Heim kommune og Tingvoll kommune registrerte fullmakter til ordfører Vibeke Langli

Sak 1/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/2021: Valg av møteleder og sekretær

Tom Godtland ble valgt som møteleder.

Gøran Bolme ble valgt som sekretær.

Sak 3/2021: Valg av to til å skrive under på møteprotokollen

Vibeke Langli og Margrethe Svinvik ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sak 4/2021: Årsmelding 2020 ved Gøran Bolme

Årsmelding for 2020 ble lagt fram. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

Sak 5/2021: Regnskap 2020 ved Gøran Bolme

Regnskap og revisors beretning ble lagt fram.

Regnskapet viser et positivt årsresultat på 57 596 kroner og en egenkapital pr 31.12.2020 som lyder på 89 673 kroner.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 6/2021: Innkomne saker

6A) Vedtektsendring

Basert på innspill fra kommunene gjennom dialogmøter og arbeid med vedtekter av styret, ble følgende endringer foretatt og godkjent av årsmøtet:

§1 Navn og adresse

Foreningens navn er Norsk Vandrefestival ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll.

Endres til:

Foreningens navn er Norsk Vandrefestival. Den ble stiftet 08.06.2009. Foreningen har forretningsadresse i Rindal kommune og nedslagsfelt i regionene Nordmøre og Trøndelag sørvest

Endringen av §1 ble godkjent av årsmøtet

§2 Formål

Norsk Vandrefestival er en ideell organisasjon som skal fremme Nordmøres vandrekvaliteter og styrke regionen som vandredestinasjon. Festivalens bærebjelker er: Natur, kultur og folkehelse.

Norsk Vandrefestivals mål og ambisjoner:

Effektmål:

Indre Nordmøre skal bli det foretrukne vandreriket!

Mål:

Norsk Vandrefestival skal:

 • skape økt interesse for friluftsliv og kultur i natur
 • fremme verdiskaping og skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet
 • stimulere til natur- og kulturbasert næringsutvikling
 • synliggjøre indre Nordmøre og dets kvaliteter
 • skape økt bevissthet og kunnskap om miljø- og klimavennlig turisme
 • føre til oppgradering og profesjonalisering av vandreprodukter i området
 • stimulere til levende og engasjerte lokalsamfunn
 • tilrettelegge for alle aldersgrupper og få nye grupper ut i natur
 • være et viktig folkehelsetiltak

Endres til:

Norsk Vandrefestival er en ideell forening som skal fremme Nordmøres vandrekvaliteter og styrke regionen som vandredestinasjon. Festivalens bærebjelker er: Natur, kultur og folkehelse.

Norsk Vandrefestivals mål og ambisjoner:

Effektmål:

Regionen skal bli det foretrukne vandreriket!

Mål:

Norsk Vandrefestival skal:

 • skape økt interesse for friluftsliv og kultur i natur
 • fremme verdiskaping og skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet
 • stimulere til natur- og kulturbasert næringsutvikling
 • synliggjøre regionen og dets kvaliteter
 • skape økt bevissthet og kunnskap om miljø- og klimavennlig turisme
 • støtter FN sine bærekraftsmål
 • føre til oppgradering og profesjonalisering av vandreprodukter i området
 • stimulere til bygdeutvikling, levende og engasjerte lokalsamfunn
 • tilrettelegge for alle aldersgrupper og få nye grupper ut i natur
 • være et viktig folkehelsetiltak

Endringen av §2 ble godkjent av årsmøtet

§3 Organisatorisk tilknytning

Norsk Vandrefestival skal være en medlemsbasert partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon med fokus på friluftsliv og natur- og kulturbasert næringsutvikling. Foreningen finansieres gjennom egne inntekter, offentlig tilskudd, sponsing fra næringsliv og bank. Foreningen er selveiende, dvs at ingen i kraft av sin eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utbetaling av overskudd, hefter for dens gjeld mv. Et eventuelt overskudd benyttes til foreningens formål.

Endres til:

Norsk Vandrefestival skal være en medlemsbasert partipolitisk uavhengig interesse- og samarbeidsorganisasjon med fokus på friluftsliv, natur og kultur. Foreningen finansieres gjennom medlemsavgift, egne inntekter, offentlig tilskudd og sponsormidler. Foreningen er selveiende, dvs at ingen i kraft av sin eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utbetaling av overskudd, hefter for dens gjeld mv. Et eventuelt overskudd benyttes til foreningens formål.

Endringen av §3 godkjennes av årsmøtet

§4 Medlemmer

Foreningen er åpen for enkeltpersoner, grupper, bedrifter, kommuner og lag og foreninger med interesse for folkehelse, friluftsliv og natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Endres til:

Foreningen er åpen for enkeltpersoner, grupper, bedrifter, kommuner og lag og foreninger med interesse for folkehelse, friluftsliv, natur og kultur. Det skal føres et medlemsregister. Årsmøtet kan opprette flere ulike medlemskategorier med tilhørende ulike rettigheter og ulik medlemskontingent.

Endringen av §4 ble godkjent av årsmøtet

§5 Stemmerett og valgbarhet

Alle som er registrert som medlem i forkant av årsmøtet har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Nye styremedlemmer må tegne medlemskap.

En bedrift/kommune/ forening/ gruppering har én stemme; hvem som helst i bedriften kan representere bedriften på årsmøtet. Det kreves fullmakt ved delegert representasjon.

Personlige medlemmer må representere seg selv, kan ikke komme med fullmakt.

En person kan representere både seg selv, som personlig medlem, og bedriften hun/han/ organisasjonen/ bedriften/ kommunen jobber ved, som representant for bedriften. I siste tilfelle vil det si at personen stiller med to stemmer.

Endres til:

Alle som er registrert som medlem i forkant av årsmøtet har stemmerett. Både enkeltpersoner og representanter for grupper, bedrifter, kommuner, lag eller foreninger er valgbare til tillitsverv i foreningen. Når enkeltpersoner velges som styremedlemmer, må de ha tegnet personlig medlemskap.

En bedrift/kommune/forening/gruppering har én stemme. Den som avgir stemmen, må ha fullmakt. Personlige medlemmer representerer seg selv og kan ikke møte med fullmakt fra andre.

Endringen av §5 ble godkjent av årsmøtet

§9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta handlingsplan for gjeldende år
 • Vedta kontingent
 • Vedta budsjett
 • Velge:
 1. a) leder
 2. b) styremedlemmer
 3. c) revisor
 4. d) valgkomité, 4 medlemmer: Velges vanligvis for tre år. Ved første gangs valg velges 2 for to år, to for ett år. Medlemmer bør representere festivalens geografiske spredning.

Endres til:

Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta handlingsplan for gjeldende år
 • Vedta kontingent
 • Vedta budsjett for inneværende år
 • Velge: 
 1. a) leder 
 2. b) styremedlemmer
 3. c) revisor
 4. d) valgkomité, 4 medlemmer: Velges vanligvis for tre år. Ved første gangs valg velges 2 for to år, to for ett år. Medlemmer bør representere festivalens geografiske spredning.

Endringen av §9 ble godkjent av årsmøtet

6B) Samlet uttalelse fra kommunene

Kommunene Heim, Tingvoll, Surnadal og Rindal har i fellesskap drøfta sin rolle i ei eventuell videreføring av Vandrefestivalen. Noen av kommunene har allerede hatt saken til behandling i folkevalgt organ, andre kommer til å ha det.

Felles holdninger ser ut til å være:

Kommunene ønsker ikke å tegne seg som medlemmer i Vandrefestivalen.

De er innstilt på å yte bidrag til et arrangement i Rindal på seinsommeren i 2021 (med forbehold om lokale vedtak i hver enkelt kommune), men ønsker ikke nå å binde seg til å yte økonomisk støtte for seinere år.

Vandrefestivalen kan søke om bidrag fra kommunene for 2022 og seinere, men det vil betinge at den da tilbyr noe mer enn et helgearrangement på omgang og framstår som en organisasjon med betydelig oppslutning fra medlemmer og private sponsorer.

Sak 7/2021: Handlingsplan

Styreleder Tom Godtland gikk gjennom allerede bestemt program og styrets videre arbeid mot et fullverdig program for årets festival.

Handlingsplan med styrets fokus dekker for 2021 fem punkter:

1. Bygge omdømme og skape bred tilhørighet til festivalen.

2. Være aktiv med å verve medlemmer innen næringsliv, organisasjoner og private.

3. Være aktiv med å søke sponsormidler og tilskudd - sikre det økonomiske grunnlaget. Langsiktighet og forutsigbarhet i flerårige avtaler.

4. Arbeide i tråd med mål, visjoner og føringer gitt i offentlige og private tilskudd.

5. Innlede dialog med mot Den Norske Turistforening og Norges Jeger - og Fiskerforbund for å finne synergier mot en felles møteplass.

Handlingsplana ble godkjent av årsmøtet

Sak 8/2021: Medlemskontingent

Prisliste medlemmer 2021

 • Kommuner og Bedrifter: kr 1000 pr. år
 • Lag og foreninger: kr 500 pr. år
 • Privatmedlemmer: kr 200 pr. år

Medlemskontingentene for 2021 ble godkjent av årsmøtet

Sak 9/2021: Budsjett

Budsjettet ble godkjent av årsmøtet

Sak 10/2021: Valg

Valgkomiteen har bestått av: Ivar Vullum (Heim), Harald Bredesen (Surnadal) og Morten Møller (Rindal).

Årsmøtevalgt leder av valgkomiteen Marianne Nystad (Tingvoll) trakk seg fra vervet i forkant av årets komitearbeid.

 • Leder: Lilly Gunn Nyheim Surnadal 2021 - 2022

Styremedlemmer:

 • Ole Solvik Rindal 2020 - 2022 (ikke på valg)
 • Egil Nedal Surnadal 2021 - 2023 (gjenvalg)
 • Lilly Gunn Nyheim Surnadal 2021 - 2023 (gjenvalg)
 • Anne Jenny Flenstad Heim 2020 - 2022 (ikke på valg)
 • Roar Halten KNT 2020 - 2022 (ikke på valg)
 • Marte Bugten Heim 2021 - 2023 (ny)
 • Kari Mette Skjølsvold Rindal 2021 - 2023 (ny)

Det har ikke lyktes valgkomiteen å funne kandidat til den siste styreplassen, fortrinnsvis fra Tingvoll jmf vedtektenes §11.

Vedtak: Årsmøtet vedtok å delegere valget av siste styremedlem til styret.

Revisor: Knut Werner Rist 2021 - 2022 (ny)

Valgkomité, 4 medlemmer.

 • Ivar Vullum (leder) Halsa 2021 - 2022 (ikke på valg)
 • Morten Møller, Rindal 2020 - 2022 (ikke på valg)
 • Harald Bredesen, Surnadal 2020 - 2023 (ikke på valg)

Det foreslås å holde en åpen plass for ev. Repr. Fra Tingvoll, da det ikke har lyktes valgkomiteen å få på plass noen derfra.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas av årsmøtet.

Avtroppende styremedlemmer Tom Godtland og Trine Glåmen, takkes for innsatsen

______________________________Vibeke Langli  _______________________ Margrethe Svinvik