Hvorfor

Norsk Vandrefestival

Naturen her byr på fantastisk variasjon over korte avstander. Her er alt fra fjellmassivet Trollheimen til det åpne fjord- og fjellandskapet lenger ut. Vandring er videre noe vi lett kan samles om i vårt felles regionale område. En identitet det er lett å bygge videre på og forsterke. Vi ønsker å samles rundt et felles fyrtårn i reiselivssammenheng på Indre Nordmøre. Vandring er et slikt.

Rindal, Surnadal, Tingvoll og Heim befinner seg i et natursterkt område.

Naturen er basis for et bredt spekter av næringslivet i området. Jord, skogbruk og fiske er de tradisjonelle næringsvegene her. Den varierte naturen utgjør i dag en viktig arena for fysisk aktivitet, rekreasjon og hvile, innhøsting og matauk. Flere velger å bosette seg i vårt område på bakgrunn av de flotte friluftsmulighetene her!

Det er en rikholdig kulturhistorie å øse av. Seterhistorie, markaslått, jordbruk, nybrottsarbeid, gammel industrihistorie. Det er spor etter gamle ferdaveger og pilgrimsleder. Bjørnehistorier og gamle segn og fortellinger. Samtidig har vi fått nyere uttrykk. Nye og mer moderne kulturformer gror også fram. Dette må skapes, formidles og tas vare på i samhandling med de røttene og den arven vi står på.

Det er dette vi ønsker å formidle gjennom turer og vandringer i området vårt. Vi vil vise folk utenfra vår gamle og vår nye kulturhistorie. Vi vil fortelle for besøkende, men også til oss selv. Vi vil holde kulturhistorien vår levende ved å formidle og bruke den.

Et annet viktig aspekt i etableringen av Vandrefestivalen var å få folk ut på tur. Unge, gamle, vante og uvante. Vi vil invitere inn i vår natur og kultur, by på oss selv og historiene knyttet til landskap og folk. Det er godt for både kropp og sjel å ferdes i natur.

Grunnpilarene våre er

NATUR, KULTUR OG FOLKEHELSE

Norsk Vandrefestival har til hensikt å være en nasjonal og internasjonal arena for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur.

Norsk Vandrefestival er en ideell organisasjon der alle som ønsker det kan tegne medlemskap. Den ble formelt stiftet 8. juni 2009 og den første festivalen ble åpnet av Kristin Krohn Devold på Kaarvatn i Todalen i 2010. Festivalen byr på et rikt program for alle aldre med utgangspunkt i vandring.

Norsk Vandrefestival skal med basis i Norsk friluftstradisjon inspirere til bærekraftig bruk av natur. Norsk Vandrefestival skal videre være en nasjonal møteplass for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur. Våre grunnpilarer er fundamentert i NATUR, KULTUR og FOLKEHELSE.

Vi vil sette fokus på dette gjennom et fyrtårnsarrangement som Norsk Vandrefestival. Videre er det en hensikt å profesjonalisere områdets natur og kulturkvaliteter, heve vandreinfrastrukturen, stimulere til ytterligere natur- og kulturbasert næringsutvikling i området.

Hva vi ønsker:

  • Bidra til å skape turgleder!
  • Synliggjøre områdets natur- og kulturkvaliteter.
  • Skape økt reiselivsaktivitet.
  • Regional verdiskaping: Stimulere til utvikling av aktivitets- og opplevelsespakker med basis i vår natur og kultur.
  • Bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.
  • Bidra til vertskap som er stolt av sin friluftsidentitet.
  • Et viktig folkehelseforetak. Få folk ut på tur.
  • Bidra til økt bolyst - og tilflytting!

Vi vektlegger solid fokus på bærekraft i form av miljø, økologi og helse gjennom all vår aktivitet.
Festivalen ønsker å bidra til å sette dagsorden der det løftes fram aktivitet og forskning innen tema som kobler helse, friluftsliv, menneske, natur og kultur sammen. Vi søker også å være en nasjonal arena for et bærekraftig møte mellom menneske, natur og kultur.

Hovedmål

Nordmøre - det foretrukne vandreriket for kropp og sjel!

Året-rundt effekter

Fremme Norge og regionen fra Nordmøre til Trondheim som vandredestinasjon.
Skape økt fokus på vandring, folkehelse og bruk av tilrettelagte, naturbaserte aktiviteter.
Økt interesse for naturmangfold og forvaltning.
Stimulere til natur- og kulturbasert næringsutvikling i området.
Føre til oppgradering, profesjonalisering og mer aktiv bruk av vandreprodukter i området.
Skape økt bevissthet om miljø og klimavennlig turisme og ferdsel.
Forsterke vår friluftsidentitet.
Fremme levende og engasjerte lokalsamfunn. Stimulere til økt bosetting.


  • «NATUR, KULTUR og FOLKEHELSE» er viktige begrep i utviklingen av program og i tilretteleggingen av opplevelser.