Vedtekter

for foreningen Norsk Vandrefestival

Revidert 09.02.2021

§ 1 Navn og adresse

Foreningens navn er Norsk Vandrefestival. Den ble stiftet 08.06.2009. Foreningen har forretningsadresse i Rindal kommune og nedslagsfelt i regionene Nordmøre og Trøndelag sørvest

§ 2 Formål

Norsk Vandrefestival er en ideell organisasjon som skal fremme Nordmøres vandrekvaliteter og styrke regionen som vandredestinasjon. Festivalens bærebjelker er: Natur, kultur og folkehelse.

Norsk Vandrefestivals mål og ambisjoner:

Norsk Vandrefestival er en ideell forening som skal fremme Nordmøres vandrekvaliteter og styrke regionen som vandredestinasjon. Festivalens bærebjelker er: Natur, kultur og folkehelse.

Norsk Vandrefestivals mål og ambisjoner:

Effektmål:

Regionen skal bli det foretrukne vandreriket!

Mål:

Norsk Vandrefestival skal:

 • skape økt interesse for friluftsliv og kultur i natur
 • fremme verdiskaping og skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet
 • stimulere til natur- og kulturbasert næringsutvikling
 • synliggjøre regionen og dets kvaliteter
 • skape økt bevissthet og kunnskap om miljø- og klimavennlig turisme
 • støtter FN sine bærekraftsmål
 • føre til oppgradering og profesjonalisering av vandreprodukter i området
 • stimulere til bygdeutvikling, levende og engasjerte lokalsamfunn
 • tilrettelegge for alle aldersgrupper og få nye grupper ut i natur
 • være et viktig folkehelsetiltak

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Norsk Vandrefestival skal være en medlemsbasert partipolitisk uavhengig interesse- og samarbeidsorganisasjon med fokus på friluftsliv, natur og kultur. Foreningen finansieres gjennom medlemsavgift, egne inntekter, offentlig tilskudd og sponsormidler. Foreningen er selveiende, dvs at ingen i kraft av sin eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utbetaling av overskudd, hefter for dens gjeld mv. Et eventuelt overskudd benyttes til foreningens formål.

§ 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for enkeltpersoner, grupper, bedrifter, kommuner og lag og foreninger med interesse for folkehelse, friluftsliv, natur og kultur. Det skal føres et medlemsregister. Årsmøtet kan opprette flere ulike medlemskategorier med tilhørende ulike rettigheter og ulik medlemskontingent.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle som er registrert som medlem i forkant av årsmøtet har stemmerett. Både enkeltpersoner og representanter for grupper, bedrifter, kommuner, lag eller foreninger er valgbare til tillitsverv i foreningen. Når enkeltpersoner velges som styremedlemmer, må de ha tegnet personlig medlemskap.

En bedrift/kommune/forening/gruppering har én stemme. Den som avgir stemmen, må ha fullmakt. Personlige medlemmer representerer seg selv og kan ikke møte med fullmakt fra andre.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er kunngjort og innkalt av styret med minst 4 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet er åpent og styret står fritt til å invitere gjester til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt jfr §5 punkt 3.

Valgkomiteen må være klar med forslag til nye kandidater i styret innen en uke før årsmøtet.

§ 7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg av styre:

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Vedta handlingsplan for gjeldende år
 5. Vedta kontingent
 6. Vedta budsjett for inneværende år
 7. Velge: 

 • leder
 • styremedlemmer
 • revisor
 • valgkomité, 4 medlemmer: Velges vanligvis for tre år. Ved første gangs valg velges 2 for to år, to for ett år. Medlemmer bør representere festivalens geografiske spredning.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne komiteer/utvalg/personer etter behov.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.
 • Legge frem forslag til handlingsplan, samt en årsrapport som særlig forholder seg til handlingsplan for forrige periode.

Styret kan ansette en daglig leder til ivaretakelse av foreningens daglige drift. Daglig leder kan ikke være medlem av styret, men har rett til å delta på styremøtene uten adgang til å stemme. Årsmøtet velger leder, øvrige styremedlemmer konstitueres av styret selv. Styret skal ha en styreleder og en nestleder som kan fungere i dennes fravær. Styret skal holde møte når Styrelederen ber om det eller et når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller Styrelederens stemme dobbelt. Styret skal bestå av 8 medlemmer og representantene bør ha en geografisk spredning i samsvar med festivalens utbredelse og/eller velges ut fra verdifull faglig kompetanse/ erfaring. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første ordinære årsmøte velges 4 av styremedlemmene for kun ett år, for å forhindre at alle medlemmer skiftes ut samtidig i framtidige valg, og derved å skape kontinuitet i styrets arbeid.

§ 12 Daglig ledelse

Har styret ansatt en daglig leder ivaretar denne den daglige driften av foreningen, og skal i dette arbeidet følge de beslutninger og retningslinjer som styret har gitt. Daglig leder kan innenfor godkjente budsjetter ansette personer i en administrasjon.

§ 13 Grupper /avdelinger

Foreningen kan organiseres med avdelinger/grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Årsregnskap

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Innen årsmøtet etter hvert regnskapsår skal styret og en eventuell daglig leder utarbeide et offisielt årsregnskap med resultat, balanse og noter. Foreningens regnskap skal revideres av en revisor.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved en oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen. Eventuelt overskudd går uavkortet til en eller flere lag og foreninger med sammenfallende formål som Norsk Vandrefestival. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring jfr § 15